DE 1SQ GARANTIE

De 1SQ Garantie betekent dat als 1SQ niet het vooraf vastgelegde resultaat oplevert, wij, op onze kosten herstelwerkzaamheden uitvoeren totdat het resultaat wel bereikt is.

Voor 1SQ heeft dit twee doelen: enerzijds drukken wij hiermee het vertrouwen uit in onze diensten, anderzijds wensen wij hiermee u die extra zekerheid te geven. Net als bij andere garanties zijn er wel enige condities aan verbonden, die u hieronder kunt teruglezen.

Contact

DE CONDITIES VOOR DE 1SQ GARANTIE

  • De 1SQ Garantie geldt enkel als de afgesproken resultaten formeel en SMART¹ zijn vastgelegd tussen 1SQ en de opdrachtgever en beide partijen het eens zijn over de te hanteren performance indicatoren en targets.
  • De 1SQ Garantie is van toepassing onder normale condities. Dat betekent dat 1SQ in staat gesteld werd haar werkzaamheden uit te voeren conform afspraak, er geen belemmerende of andere beperkende omstandigheden waren aan de zijde van de opdrachtgever en er geen sprake is van een overmachtssituatie.

  • Om aanspraak te kunnen doen op de 1SQ Garantie, dient de opdrachtgever dit formeel tijdens of ten laatste 1 week na beëindiging van de opdracht formeel aan te geven aan het management van 1SQ. Hierbij dient dan specifiek en op basis van objectieve data te worden aangegeven wat de geconstateerde afwijking is t.o.v. de eerder overeengekomen prestatie-indicator(en).

  • De aanvullende- of herstelwerkzaamheden worden in overleg met u in redelijkheid gepland en uitgevoerd.

(1) SMART: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden.